Recruitment LAB

Това, което може да получите ползвайки услугата Recruitment Lab на Адженда е:

1. Съдействие при определяне на най-подходящия от вече подбран къс списък с кандидати за вакантна позиция.
2. Получаване на обективна и професионално анализирана информация в процеса на подбор, която да послужи за допълнителна мотивация на решението Ви за назначение.

Метод и ползи:

– Подробно и балансирано дефиниране на компетентностния профил и на специфичните изисквания за вакантната работна позиция

– Висока обективност в прилагането на критериите за подбор чрез външен на компанията консултантски анализ.

– Използване на най-съвременни личностови въпросници и тестове за способности, апробирани за локална социо-културна норма в България и специално пригодени за подбор на търговски персонал.

– Структурирано интервю даващо възможност за детайлна сравнителна оценка по изследваните области.

– Етично провеждане на всички етапи от процеса

– Подробна обратна връзка към Възложителя, както и до кандидатите

TOP