HR Одит

Какво представлява HR Одита?

Основната му цел е свързана с повишаване бизнес капацитета на Вашата компания чрез увеличаване условията за продуктивност на персонала, за което е необходима отлично структурирана вътрешна организация и дейности по управлението на човешките ви ресурси;

HR Одита е задълбочен анализ на моментното състояние на процесите и активите в управлението на човешкия ви капитал, но не само това – резултатът всъщност представлява препоръки и подробен план за подобрение и внедряване на актуални професионални стандарти в управлението на персонала.
HR Одита не е изолиран проект, обикновено е съпъстван с плановете ви за организационно развитие и промяна, които не винаги са комплексни и големи, а касаят отделни Ваши звена или дейности. В тази връзка, можем да направим за Вас ЦЯЛОСТЕН или ЧАСТИЧЕН HR Одит.

Как го правим?

Чрез професионален анализ на фирмените ви компетенции и практики в частта „човешки ресурси“:
– HR Basic системи – подбор, обучение, оценяване, заплащане, административно обслужване и трудови отношения;
– HR Advanced системи – мотивация и ангажираност, управление на талантите и приемствеността, управление на промяната и адаптацията, организационна и проектна култура;
Правим преглед на успехите и предизвикателствата в управлението на персонала ви чрез проучване на досегашния ви опит. Това може да включва и анализ на съществуващите организационни структури и връзките между тях и как те влияят върху резултатите ви – например „производствена ефективност“, „обслужване на клиенти“, „иновации“ и  други; Един външен поглед по-лесно ще открие например дублиращи дейности или практики, които влияят негативно на продуктивността.

Изследваме основните ви „емпирични показатели“ по обекти и функционални направления: численост на персонала, средна възраст, образователен и квалификационен ценз, средна продължителност на работа в компанията, средна заболеваемост, човекооборот/текучество/; Изследване на разходите свързани с формиране, развитие и обучение на персонала; Организационна структура, щатно разписание, заети щатове, номенклатура на длъжностите; Съотношение мениджъри/експертен персонал, по категории и функционални звена; Оценка на продуктивността и рентабилността на персонала: съотношение на разходите за персонал към брутната печалба и общите OPEX разходи; Структура по пера, бюджетиране и начин на отчетност на вашите Headcount Expenses; Доход от служител; Разход за служител; Продажби на служител; HR ROI (възвръщаемост на инвестициите в човешки капитал); Total Remuneration: Системи на заплащане и бонусиране, доп. плащания с постоянен характер, социална политика; Разходи за подбор ср. на 1 служител; Натовареност, работно време и режими на работа, почивки и отпуски; Заболеваемост; Фактор на Брадфорт (за неоправдано отсъствие); Вътрешна нормативна уредба;

Изследваме  и “меки” показатели:  Анализ на мотивационната среда и организационния климат, потребности от постижения; оценка на удовлетвореността; лоялност и съпричастност, стил на управление, култура на безопасна работа и др.

Какви са ползите?

  1. Подпомагане на визията и бизнес стратегията Ви за развитие на компанията, и в частност – интегрирането на системите за управление на персонала в тяхното изпълнение.
  2. Адаптиране и актуализиране на организационните Ви структури спрямо намеренията на собствениците, нови дейности и продукти, тенденциите в индустрията Ви и пазара като цяло.
  3. Цялостният анализ и подновяване на системите за управление на човешките Ви ресурси ще даде визия и за бъдещо възможно развитие на служителите. При наличието на открита и ясна вътрешна комуникация за целенасочена промяна и подобрение, би следвало да ги окуражи да работят още дълго време продуктивно за компанията.

Изследването може да разпознае скрити възможности чрез вземаните решения и индивидуално изпълнение служителите да влияят в по-голяма степен на развитието на бизнеса.

Ускорено развитие и промяна. Някои от клиентите ни споделят, че само за 3 месеца – през времето, за което сме провели HR одита, за управлението на човешките им ресурси е направено повече, отколкото за последните 3 години.

Обикновено продължителността на проекта е от 2 до 4 месеца, в зависимост от размера на организацията, дали е локално и национално представена, както и от наличните системи и HR практики в нея.

Добре е процеса по HR Одит да се съчетае с изследване на Мотивационната среда и организационния климат, с програми за Supply Chain Management Review, секторни SWOT анализи, както и преглед на вътрешните процеси по управленско счетоводство и аналитична отчетност. Защото така към HR оценката на компанията ще добавим и други важни емпирични и „меки“ показатели.
Като натурално допълнение към проекта може да се предвидят действия за анализ на работодателската Ви марка, т.нар „Employer’s Branding“ – от изключителна важност за вашата разпознаваемост като предпочитан работодател.

TOP