Assessment LAB

Ето някои от ЦЕЛИТЕ, които може да постигнете при реализацията на Център за оценка потенциала на служителите ви, реализиран от екипа на АДЖЕНДА БГ:

  1. Развитие на силните страни на служителите в екипа чрез обективна и точна оценка на потенциала на отделните му членове, спрямо ключови за корпоративната култура и целите на компанията области;
  2. Целенасочено и продуктивно планиране на дейността на екипа чрез обективна, точна и навременна оценка на наличния ресурс на отделните му членове спрямо ключови за компанията ценности и компетенции;
  3. Развитие на екипа чрез релевантно на ресурса и потенциала на отделните му членове разпределение на роли и отговорности;
  4. Постигане на адекватно на ресурса и потенциала на служителите индивидуално кариерно развитие в компанията;
  5. Мотивиране на служителите в екипа за по-високи резултати и развитие на трудовото им представяне чрез придобиване на обективна и точна информация за нагласите, вътрешната мотивация и потребността им от постижения;
  6. Развитие на трудовото представяне на членовете на екипа чрез постигане на по-висока степен на себепознание и осмисляне на приоритети, респ. на посоки за личностно развитие и кариерно развитие в компанията.
  7. Получаване на обективна и професионално анализирана информация в процеса на вътрешен подбор и ре-подбор, която да послужи за допълнителна мотивация на решенията за преназначение и кариерно израстване.
TOP