„Мълчаливият“ език на лидерите

МОДУЛ  Мълчаливият език на лидерите.

Кратко съдържание:
Мениджърска комуникация при разговор със служителите (продължение).

Лимбична система и теория за човешките инстинкти и тяхното влияние в процеса на комуникация. Техники за въздействие, манипулация и изграждане на „безсъзнавано“ доверие.

Водещи репрезентативни системи – аудиали, визуали и кинестетици – можем ли да „нахраним” всички? Митът за „Как възприемат хората”. Памет и механизми на запомяне. Нагласи, роли, поведенчески норми и подсъзнание. Мета-език на общуване, Паравербална комуникация, микрожестове, семиотика. Тест „Лицеви „опори“

Ролева игра- казус:  „Предложението” –  важно е не само какво, но и най-вече как се казва.

TOP